Obchodní podmínky

Markéta Miriam Bauerová

Sídlo: Americká 442, 353 01 Mariánské Lázně

Identifikační číslo: 14175924

Obchodní podmínky

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.top-tisk.cz

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti produktu s potiskem na přání a souvisejícího zboží mezi společností Markéta Miriam Bauerová (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).
 2. Prodávajícím je společnost Markéta Miriam Bauerová, Americká 442, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 14175924. Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou:
  1. e-mail: top-tisk@mail.cz – tento kontakt je používán výhradně po dohodě s prodávajícím, běžně jej není možné z kapacitních důvodů odbavovat.
  1. tel. číslo: 773 090 386 – kupující se seznamuje s tím, že přednostně využívá pro kontakt s prodejcem tento telefonní kontakt – pokud nejste vyzváni ke zprávě, pro požadavky pouze volejte, pokud Váš požadavek bude zaznamenán,. bude Vám zprávou zpět potvrzeno přijetí požadavku.
 3. Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodejcem.
 4. Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
 5. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.
 6. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

 1. Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 3. Více se o ochraně osobních údajů dočtete v dokumentu s názvem Jak chráníme Vaše osobní údaje, který je dostupný na internetových stránkách Prodejce.

III. Objednávání

 1. Prodávající nedisponuje tzv. kamenným obchodem, kde si může Kupující zboží osobně prohlédnout a vyzvednout. Pro účel nabídky zboží slouží internetový obchod, který je provozován na webové adrese www.top-tisk.cz, tudíž je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního zboží v internetovém obchodě. Pro nákup v ceně v nižší, než běžná cena (cena u produktu škrtnutá) platí, že prodejce dobu výroby negarantuje. Tato doba výroby může být dle charakteru produktu do 16ti týdnů od objednání. V případě, že prodávající nesplní tento nejstěžejnější termín doby výroby, má kupující právo na odstoupení od obchodní smlouvy. V případě expresní výroby je platná cena běžná plus vzorec pro výpočet cenu nastavený a dostupný v designeru eshopu u každého produktu, tato cena bude nastavena po telefonické domluvě a zákazníkovi bude zaslána na email.
 3. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými v článku X. těchto obchodních podmínek. Změna dopravce je prodávajícím vyhrazena, v případě, že není možné zaslat vybraným dopravcem a to na nejbližší dodací adresu, či výdejnu nového dopravce, výdejně či adrese původně zvolené původním dopravcem.
 4. Po objednání již není možné objednávku nijak měnit, dělit, nebo doplňovat.

IV. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím prostřednictvím objednání zboží, které je uvedeno na internetových stránkách Prodejce. Objednávku nelze učinit i telefonicky.
 2. Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v českém jazyku.
 3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a nevyvolá právní účinky, a to i v případě, když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
 4. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. V případě přebírání nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění Prodávajícího informovat.
 5. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího.
 6. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů, především telefonicky. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. V případě, že Kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně, tedy když mu bylo objednané zboží doručeno dopravní službou, je lhůta pro odstoupení od smlouvy 14 dní od doručení.
 2. Naplní-li Kupující všechny náležitosti pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem a rozhodne-li se pro odstoupení ve shora uvedené lhůtě, je nutno splnit následující podmínky:
 3.  
  1. [Odeslat dopis na adresu Markéta Miriam Bauerová, Americká 442, 353 01 s textem: „Já …………. (jméno Kupujícího) jsem dne DD.MM.RRRR uzavřel smlouvu č. (číslo objednávky/faktury) se společností Markéta Miriam Bauerová. V návaznosti na ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. o spotřebitelských smlouvách uzavřených distančním způsobem tímto jednostranně odstupuji od výše uvedené smlouvy, požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: …………………/……… a prohlašuji, že splňuji všechny zákonné požadavky pro toto odstoupení od smlouvy dle příslušných právních předpisů“.]
  1. [V případě písemného vyhotovení dopisu je Kupující povinen opatřit dopis příslušným datem a vlastnoručním podpisem.]
  1. [Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.]
  1. [Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží upravené dle přání Kupujícího a jiné zboží, které nelze vrátit do původního stavu před koupí.]

VI. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady jiné, než odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží má vzhledem ke svému stáří a že v době kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;
  1. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  1. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
  1. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 3. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí Kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Je nutné, aby kupující věc užíval dle požadavků dané věci na údržbu. Pokud tak neučiní, je má prodávající právo zamítnout nárok z Vadného plnění.
 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, tedy takovým porušením o kterém, kdyby Kupující před koupí věděl, koupi by neučinil, má Kupující právo:
  1. na odstranění vady dodáním chybějící věci;
  2. na odstranění vady opravou věci;
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny;
  4. na odstoupení od smlouvy.
 5. Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.
 6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 7. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co se vada na zboží vyskytla, pozbývá své právo z podstatného porušení smlouvy a nadále může již uplatňovat jen práva, která vyplývají z vady, jež je nepodstatným porušením smlouvy.
 8. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího osobně na adrese Americá 442, 353 01 Mariánské Lázně, nebo prostřednictvím dopisu na tutéž adresu nebo prostřednictvím telefonické komunikace.

VII. Reklamace zboží

 1. V případě reklamace v záruční době může Kupující informovat Prodávajícího jednou z následujících možností:
  1. na adrese Americká 442, 353 01 Mariánské Lázně.
  2. Zboží zašlete na adresu prodejce spolu s reklamačním formulářem (postačí rukou psaný).
   1. Zboží zašlete zásilkovnou VV Kovo, Tepelská, Mariánské Lázně (uveďte především telefonní kontakt prodjce na balíček) spolu s reklamačním formulářem (postačí rukou psaný)
 2. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba je 24 měsíců.
 4. Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad prostřednictvím emailu. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
 5. Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:
  1. mechanickým poškozením zboží,
  1. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
  1. neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  1. běžným opotřebením zboží.
 6. Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je oprávněna provádět Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: coi.cz.
 7. V případě, že nebude spor urovnán mimosoudně, řeší vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Rozhodné právo pro řešení sporů v případě uzavření smlouvy s cizincem je výhradně české.

VIII. Informace o zboží

Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

Prodávající nijak nemění a neupravuje grafiku zaslanou zákazníkem. Zboží je tištěno skutečně tak, jak je objednáno. Zákazník prohlašuje, že si skontroloval kvalitu fotografie před jejim odesláním, kvalitu obrázku, vystředění textu a detaily jeho motivu ještě před dokončením objednávky. Dále prohlašuje, že nese zodpovědnost za autorská práva k motivům, které v objednávce zadal. Prodejce nenese zodpovědnost za použití motivu, na které zákazník nemá práva. Veškeré sankce a následky spojene s porušením autorských práív si nese zákazník).

V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny nabízeného zboží včetně DPH. V ceně zboží není zahrnuto poštovné a balné.

Zákazník prohlašuje, že se seznámil s charakterem použité technologie k tisku, jeho vlastnostmi, trvanlivostí, způsobem zacházení a údržby. V případě, že tyto informace nejsou dostupné v internetovém obchodě, nebo s nimi není seznámen z vlastní znalosti technologie tisku použité pr daný produkt, využije kontaktu na prodejce, kde si všechny tyto informace můře dožádat a doplnit. Zákazník je seznámen s tím, že má ke kontaktu s prodejcem využívat telefonního kontaktu.

Veškeré produkty a složky potisku mají certifikáty zdravotní nezávadnosti. Produkty jsou tak určeny k běžnému užívání vyjma hrnků a textilu pro děti do 3let věku, které jsou prodávány pouze jako výstavní, památeční a dárkové. U těchto produktů nebyla proveden atest výsledného produktu – spojení barev a materiálu. Dle vyhlášky č 38/2001 tak nesplńuje požadavky na ověření migrace olova a kadmia ve výluhu normalizovanou metodou.

IX. Platební podmínky

 1. Objednané zboží je možné zaplatit:
 • platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího po dokončení objednávky.
 • Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

X. Dodací podmínky

 1. Zasílání dopravní službou: Objednané zboží bude odesláno zvolenou dopravní službou, pokud to nebude možné, prodejce si vyhrazuje možnost změny dopravce, kterého má aktuálně smluvního, jiný, než aktuálně smluvní dopravce obchodu není možný. Dopravce garantuje doručení zásilky kamkoliv po ČR do 10ti dní. Cena dopravy se řídí dle ceníku dopravce aktuálního v den objednávky.
 2. Cena za dopravu je ve výši 75kč. Pokud chcete využít jiného dopravce je stanoven příplatek 100kč za zpracování a cena poštovného, to je možné po telefonické domluvě na čísle 773090386
 3. Pro nákup v ceně v nižší, než běžná cena (cena u produktu škrtnutá) platí, že prodejce dobu výroby negarantuje. Tato doba výroby může být dle charakteru produktu do 16ti týdnů od objednání. V případě, že prodávající nesplní tento nejstěžejnější termín doby výroby, má kupující právo na odstoupení od obchodní smlouvy.
 4. Kupující je povinen při dodání zboží převzít s výjimkou uvedenou v čl. X. odst. 5 těchto obchodních podmínek. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 5. Pokud je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, jakož i náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 6. Při přebírání zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné závady oznámit dopravci. Zboží se zjevně poškozeným obalem není Kupující povinen od dopravce převzít.
 7. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.
 8. Další práva a povinnosti při dopravě zboží mohou být upraveny v příslušných dodacích podmínkách dopravce.
 9. Změna dopravce je prodávajícím vyhrazena, v případě, že není možné zaslat vybraným dopravcem a to na nejbližší dodací adresu, či výdejnu nového dopravce, výdejně či adrese původně zvolené původním dopravcem

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 1.2.2020.
 2. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

V Mariánských Lázních      dne 4.1.2023